Ανθρώπινο δυναμικό
  Ερευνητικές δραστηριότητες
 
  Δημοσιεύσεις
  Διδασκόμενα μαθήματα
  Σύνδεσμοι
  Εκδηλώσεις
  Επικοινωνία
 

Εργαστήριο Υδρομηχανικής και Περιβαλλοντικής Τέχνικής
(Φ.Ε.Κ. Αριθ. 269, 11/11/2002)

   
Το Εργαστήριο Υδρομηχανικής και Περιβαλλοντικής Τεχνικής υποστηρίζει την έρευνα και την διδασκαλία στα γνωστικά αντικείμενα: θεωρητική, υπολογιστική και πειραματική Ρευστομηχανική, την προσομοίωση φαινομένων συναγωγής, διάχυσης, διασποράς και χημικών διεργασιών ρυπαντών, το σχεδιασμό και διαχείριση συστημάτων υδατικών πόρων, και την μελέτη της ατμόσφαιρας σε αστικό περιαστικό και φυσικό περιβάλλον. Επίσης ασχολείται με την αποτίμηση της επικινδυνότητας και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων στο επιφανειακά και υπόγεια νερά και στην ατμόσφαιρα. Τέλος αναπτύσσει μεθόδους και συσκευές για την εργαστηριακή μελέτη και επί τόπου μέτρηση ποσοτήτων σχετικών με τα ανωτέρω φαινόμενα.
 
 
site created by