Ανθρώπινο δυναμικό
  Ερευνητικές δραστηριότητες
 
  Δημοσιεύσεις
  Διδασκόμενα μαθήματα
  Σύνδεσμοι
  Εκδηλώσεις
  Επικοινωνία
    Ερευνητικές δραστηριότητες
    < <
Η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου χωρίζεται σε τρεις (3) ερευνητικές θεματικές ενότητες:
α) Φυσική των Ρευστών και Περιβαλλοντική Μηχανική,
β) Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Σχεδιασμός Έργων,
γ) Διάδοση Κυμάτων και Αλληλεπίδραση Κυματισμών και Θαλάσσιων Κατασκευών.

Καταβάλλεται προσπάθεια η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου να αντιμετωπίζει και προβλήματα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας. Παρακάτω παρουσιάζονται οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου για κάθε μία θεματική ενότητα:
 
Φυσική των Ρευστών και Περιβαλλοντική Μηχανική (Καρακασίδης Θ., Λασπίδου Χ., Κεραμάρης Ε., Λιακόπουλος Α.)

Το εργαστήριο δραστηριοποιείται στις παρακάτω περιοχές:

1) Στην θεωρητική μελέτη και αριθμητική προσομοίωση ρευστών και ροών με μεθόδους πολλαπλών κλιμάκων (multi-scale modeling).
2) Μελέτη μετάβασης από στρωτή ροή σε τυρβώδη και ανάπτυξη χαμηλοδιάστατων μοντέλων ροής.
3) Τύρβη και μοντέλα τύρβης. Ροή σε κλειστούς και ανοικτούς αγωγούς.
4) Στην ερευνητική περιοχή της Περιβαλλοντικής Ρευστομηχανικής δίνεται έμφαση στην πειραματική και υπολογιστική μελέτη διάχυσης και διασπορά ρυπαντών καθώς και στην ποιότητα των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων.
5) Στην ερευνητική περιοχή της Περιβαλλοντικής Μηχανικής δίνεται έμφαση στα παρακάτω:
 • In situ προσδιορισμός παραμέτρων ποιότητας νερού (Θερμοκρασία, Διαλυμένο Οξυγόνο, Αγωγιμότητα, Αλατότητα, p H).
 • Ποσοτικός προσδιορισμός θρεπτικών αλάτων (νιτρικών, νιτρωδών, αμμωνιακών, φωσφορικών) στα επιφανειακά και υπόγεια νερά.
 • Ποσοτικός προσδιορισμός Ολικού Οργανικού Άνθρακα (ΤΟC), Βιοχημικώς Απαιτούμενου Οξυγόνου (ΒΟD5), Χημικώς Απαιτούμενου Οξυγόνου (COD).
 • Ποσοτικός προσδιορισμός θρεπτικών αλάτων (νιτρικών, νιτρωδών, αμμωνιακών, φωσφορικών) στο ίζημα.
 • Ποσοτικός προσδιορισμός χλωροφύλλης (Chl-a, Chl-b, Chl-c), καροτενοειδών, φυκοκυανίνης
 • Ποσοτικός προσδιορισμός κυανοτοξινών στο νερό (μικροκυστινών, κυλινδροσπερμοψινών, σαξιτοξινών)
 • Ποσοτικός προσδιορισμός κυανοτοξινών (μικροκυστινών, κυλινδροσπερμοψινών, σαξιτοξινών) σε φυτικούς και ζωικούς ιστούς
 • Αποικοδόμηση μικροκυστινών με τη χρήση Προηγμένων Διεργασιών Οξείδωσης (UV/H2O2).
 • Δοκιμές Τοξικότητας (Microtox test)
 • Μοντελοποίηση υδάτινων συστημάτων/οικοσυστημάτων
 • Μοντέλο τροφικής κατάστασης λιμνών PCLake
 • Μοντέλο υδροδυναμικής και ποιότητας υδάτινων σωμάτων ELCOM-CAEDYM

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΡΟΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΚΑΙ ΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΠΥΘΜΕΝΑ
VELOCITY DISTRIBUTION OVER IMPERMEABLE AND PEREMABLE BED

Πεδία ταχυτήτων πάνω από : α) αδιαπέρατο πυθμένα, β) διαπερατό πυθμένα με ύψος βλάστησης 6 cm
Field velocity over: a) impermeable bed, b) permeable bed with 6 cm vegetation height

Pechlivanidis G.,Keramaris E., Pechlivanidis I.,Samaras G.,(2012) «Measurements of Turbulent Characteristics in an Open Channel Using PIV (Particle Image Velocimetry)», GlobalNEST, 14(3): 378-385.


Προφίλ ταχυτήτων για διαπερατό πυθμένα με ύψος βλάστησης 2 cm
Velocity profiles for permeable bed with 2 cm vegetation height


Keramaris E., Pechlivanidis G., Pechlivanidis I., (2014) «Effects of a half-separated (impermeable and permeable) bed on the velocity distribution in open channels», (Abstract pag.211), (full paper available in CD-ROM),Protection and Restoration of the Environment XII International Conference, Skiahtos, Greece, June-July 2014.


Προφίλ ταχυτήτων (κατά μήκος) για αδιαπέρατο πυθμένα
Velocity profiles in a semi-section area for impermeable bed


Κeramaris Ε., (2015), «Effects of Inclined Impermeable Bed on the Turbulent Characteristics of the Flow using Particle Image Velocimetry», Turbulence, Taylor and Francis, 16(6): 540-554.ΑΝΩΣΤΙΚΕΣ ΦΛΕΒΕΣ
A. K. Charakopoulos, T. E. Karakasidis, P. N. Papanicolaou, and A. Liakopoulos, "Nonlinear time series analysis and clustering for jet axis identification in vertical turbulent heated jets", Phys. Rev. E 89, 032913 (2014).
Density profiles for various channel widths, taken from "F. Sofos, T.Ε. Karakasidis, and A. Liakopoulos, Non-Equilibrium Molecular Dynamics investigation of parameters affecting planar nanochannel flows, Contemporary Engineering Sciences 2 (2009) 283-298."ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ELCOM-CAEDYM
Εικόνες: Επίδραση της δράσης του ανέμου από διαφορετικές διευθύνσεις στην κυκλοφορία των υδάτων στην επιφάνεια της λίμνης Κάρλας
Τυπική δομή μοντέλου ANFIS για τη μοντελοποίηση συγκέντρωσης μικροκυστίνης με πολυπαραγοντική ανάλυσηΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


 
Διαχείριση Υδατικών Πόρων - Σχεδιασμός Έργων (Κανακούδης Β., Λιακόπουλος Α.)

Στον τομέα της Διαχείρισης Υδατικών Πόρων εντάσσεται η έρευνα που αφορά στις μεθόδους και τις τεχνικές για την προστασία των υδατικών συστημάτων, την αποκατάσταση όσων έχουν υποβαθμιστεί, και τη βέλτιστη χρήση του νερού. Εδώ εντάσσεται και η προσπάθεια εναρμόνιση με την  Ευρωπαϊκή Οδηγία για το νερό. Στην περιοχή της υδρογεωλογίας και υπόγειας υδραυλικής στο Εργαστήριο αναπτύσσονται αριθμητικά μοντέλα προσομοίωσης υπόγειων υδατικών συστημάτων - υδροφορέων. Ερευνάται η υδραυλική επικοινωνία μεταξύ υπόγειων και επιφανειακών υδατικών πόρων, η συμβολή των υπόγειων υδροφορέων στο ενιαίο υδατικό ισοζύγιο λεκανών, η στοχαστική προσομοίωση της ροής - μεταφοράς, η ανάλυση και η αποτίμηση της αβεβαιότητας στη γνώση των δεδομένων, η επίδραση της παραμετρικής αβεβαιότητας στα αποτελέσματα, η ευαισθησία των υπολογισμών, στην ετερογένεια, την ανισοτροπία κλπ.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Ανάπτυξη του WB/PI-CalcUTHR Water Audit Tool
, που αποτελεί εργαλείο αξιολόγησης του επιπέδου λειτουργίας δικτύων ύδρευσης (Greek/English). Τρέχουσα Έκδοση: version 2.2


2. Ανάπτυξη μεθόδου χωρικής κατανομής ζήτησης στους κόμβους ενός μοντέλου προσομοίωσης δικτύου ύδρευσης (SAWDSL)


3. Ανάπτυξη εργαλείου Υποστήριξης Λήψης Απόφασης (DSS Tool) για την μείωση του μη-ανταποδοτικού νερού Δικτύων Ύδρευσης στα πλαίσια του έργου WATERLOSS


ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


 
Διάδοση κυμάτων και αλληλεπίδραση κυματισμών και θαλάσσιων κατασκευών (Γραμμένος Θ., Κατσαρδή Β., Λιακόπουλος Α.)

Η Ομάδα εστιάζει στην ανάπτυξη αριθμητικών μοντέλων και αναλυτικών λύσεων στις εξής επιστημονικές περιοχές (α) Διάδοση κυματισμών, (β) Μετασχηματισμοί κυματισμών, (γ) Πραγματικοί κυματισμοί, (δ) Μη γραμμικοί κυματισμοί, (ε) Αλληλεπίδραση εδάφους - κυματισμών, (στ) Αλληλεπίδραση κατασκευών -κυματισμών, (ζ) Μεταφορά φερτών υλικών, (η) Προστασία ακτών.


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σχεδιαστικά μεγέθη κυματισμών σε κυματικό πεδίο που χαρακτηρίζεται από ένα κατευθυντικό φάσμα JONSWAP


              (a) Η=0.5m, T=7s, α0=120o                  (b) Η=0.5m, T=7s, α0=90o
          (c) Ηs=0.5m, Tp=7s, α0=90o, UD         (d) Ηs=0.5m, Tp=7s, α0=90o, θ=10o
Ενίσχυση κυματικής δράσης κατάντη κυματοθραυστών (α-β) Κανονικοί κυματισμοί, (c-d) πραγματικοί κυματισμοίΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ


 
Ερευνητικά Προγράμματα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», Δράση: ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ MAthematical Modeling of Microcystis aeruginosa as a KEy-player in Lakes under REconstruction - LakeRemake, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, 1/2014 - 10/2015 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Χρυσή Λασπίδου.

FP7-OCEAN-2013: Sensing toxicants in Marine waters makes Sense using biosensors - SMS Χρυσή Λασπίδου: Work Package Leader, Συντονιστής: Prof. G. Palleschi, Universita Degli Studi di Roma tor Vergata, Italy, 12/2013 - 4/2017.

"Αριθμητική προσομοίωση και πειραματική μελέτη ροών σε μικρο-αγωγούς και νανο-αγωγούς", ΓΓΕΤ, 15/11/05-30/6/09.

"Bringing the OpenMI to Life", European Commission, DG ENV., Life-Environment Program, 2006-2010.

"Ανάλυση και μοντελοποίηση χαοτικής συμπεριφοράς σε υδραυλικά συστήματα: από την μικροκλίμακα στον σχεδιασμό έργων", EΠΕΑΕΚ-ΙΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 1/3/04- 31/12/07.

"Βελτίωση της αρχικής διάλυσης τυρβωδών ανωστικών φλεβών με μηχανισμούς παθητικού ελέγχου", ΓΓΕΤ, 11/2002-12/2006.

"COST F2: Electrochemical sensors for flow measurements", European Science Foundation, 1999-2004.

"Οργάνωση της παρακολούθησης σε βάση δεδομένων των μετρήσεων επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και της αξιολόγησης των εγγειοβελτιωτικών έργων της Θεσσαλίας", Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Θεσσαλίας, 2003-2005.

"Η μεταφορά νερού από τον άνω ρού του Αχελώου στην προοπτική της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων της Θεσσαλίας", ΤΕΔΚ Νομών Θεσσαλίας - Πανθεσσαλική Συντονιστική Επιτροπή, 2003-2005.

"Ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για τη βιώσιμη διαχείριση της αστικής ζήτησης του νερού, μέσω οικονομετρικών μεθόδων και εργαλείων πληροφορικής", EΠΕΑΕΚ-ΙΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, 2005-2007.

"Διαχείριση υδατικών Πόρων και αστικών λυμάτων: (α) Ο ταμιευτήρας της Κάρλας και η ύδρευση του Βόλου. (β) Βελτιστοποίηση του ρυθμού διάλυσης κατακόρυφης ανωστικής φλέβας αποβλήτων - μηχανισμός αστάθειας της ροής", Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 1/4/2002-1/4/2003.

"Ανάπτυξη υπολογιστικού περιβάλλοντος παράλληλης επεξεργασίας και δοκιμασίας παράλληλων αλγορίθμων", Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 1/7/00- 30/6/01

"Εφαρμογή της μεθόδου Διαχωριστικής Ανάλυσης & Ταξινόμησης στην εκτίμηση αξιοπιστίας αγωγών δικτύων ρευστών". Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ ΠΘ, 2007-08.

"Προσδιορισμός των δεικτών λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ ΚΩ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο της IWA". Χρηματοδότηση: ΔΕΥΑ Κω, 2008-09.

"Σχεδιασμός, ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης & Ελέγχου στη Ν.Α. Μαγνησίας". Χρηματοδότηση: Νομαρχία Μαγνησίας, 2009-10

"Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων πρωτότυπων μεθοδολογικών εργαλείων για τη διαμόρφωση σχεδίου δράσεων με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση και ανάδειξη του περιβάλλοντος στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης - πιλοτική εφαρμογή στο Δυτικό τμήμα του αστικού ιστού του Δήμου Κω". Χρηματοδότηση: Δήμος Κω, 2009-10

"Ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων πρωτότυπων μεθοδολογικών εργαλείων για τη διαμόρφωση σχεδίου δράσεων με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση και ανάδειξη του περιβάλλοντος στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης - πιλοτική εφαρμογή στην περιαστική περιοχή του Δήμου Κω". Χρηματοδότηση: Δήμος Κω, 2009-10.

"Αξιολόγηση δικτύου ύδρευσης ΔΕΥΑ ΚΩ & εφαρμογή μοντέλου ελέγχου & παρακολούθησης των διαρροών με εφαρμογή νέων τεχνολογιών". Χρηματοδότηση: ΔΕΥΑ Κω, 2009-2010

INTERREG IVC project: "SIGMA for Water - Sustainable Integrated Management Approaches for water areas", 12 Εταίροι, Χρηματοδότηση: European Commission, 2011-2013

"Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών περιβαλλοντικής έρευνας και ανάλυσης του έργου WATERLOSS: Management of water losses in a drinking water supply system". Χρηματοδότηση: ΔΕΥΑ Κοζάνης, 2011-2013

"External Expertise Services for Phase 3.1-Component 3 of the WATERLOSS project: Management of water losses in a drinking water supply system". Χρηματοδότηση: Liri-Garigliano & Volturno River Basin Authority, 2012

"Παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικής έρευνας και ανάλυσης του έργου WATERLOSS: Management of water losses in a drinking water supply system". Χρηματοδότηση: Συμβούλιο Υδατοπρομήθεας Λευκωσίας, 2012-2013

"Ανάπτυξη μοντέλου για την υδραυλική επίλυση και ελαχιστοποίηση των διαρροών του δικτύου της πόλης της Κοζάνης, στo πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του έργου WATERLOSS: Management of water losses in a drinking water supply system", Χρηματοδότηση: ΔΕΥΑ Κοζάνης, 2013

"Καθορισμός βέλτιστης θέσης μειωτών πίεσης στο δίκτυο της πόλης της Κοζάνης-Εκτίμηση πλήρους κόστους νερού και καμπύλης ελαστικότητας ζήτησης νερού με την μεταβολή της τιμής του", Χρηματοδότηση: ΔΕΥΑ Κοζάνης, 2013-14

 
 
site created by