Ανθρώπινο δυναμικό
  Ερευνητικές δραστηριότητες
 
  Δημοσιεύσεις
  Διδασκόμενα μαθήματα
  Σύνδεσμοι
  Επικοινωνία
 

Δημοσιεύσεις / Κατάλογος μεταπτυχιακών Εργασιών

   
 • Σκουταρά Θ.: «Τιμολόγηση Αστικού Νερού: Διεθνείς Πρακτικές και Εμπειρίες» (σε εξέλιξη)

 • Τάλλαρου Μ.: «Τεχνικές και Τεχνολογίες Συλλογής και Επαναχρησιμοποίησης Βρόχινου Νερού» (2015)

 • Αλεξίου Ε.: «Ορθολογική διαχείριση αγροτικού νερού: το παράδειγμα του κάμπου Καρδίτσας» (2014)

 • Κοφινάς Δ.: «Μαθηματική μοντελοποίηση και προσομοίωση της «νέας» λίμνης Κάρλας με το λογισμικό PCLake: υδρολογία, υδατικό ισοζύγιο, ποιότητα και οικολογία» (2013)

 • Μέλλιος Ν.: «Μαθηματική μοντελοποίηση και προσομοίωση της «νέας» λίμνης Κάρλας με το λογισμικό PCLake: υδρολογία, υδατικό ισοζύγιο, ποιότητα και οικολογία» (2013)

 • Μανουσέλη Δέσποινα: «Διαχείριση Μη-Ανταποδοτικού νερού σε δίκτυα ύδρευσης» (2013)

 • Παππάς Ηλίας: «Πειραματική Διερεύνησης Ανάμειξης σε Ομογενή Ακίνητο Αποδέκτη από Κατακόρυφη Ανωστική Φλέβα με Τεχνικές Laser» (2012)

 • Νεβερκιώτης Χαρίσιος: «Μελέτη της Υπο-ανασύστασης Λίμνης Κάρλα με Μεθόδους Υπολογιστικής Ρερυστομηχανικής. Παραμετρική Διερεύνηση και Περιβαλλοντική Αποτίμηση» (2010)

 • Φράγκου Αθανάσιος: «Εφαρμογή της Μεθόδου των Γραφημάτων Επαναφοράς και Συσχετισμένης Επαναφοράς σε Εκτοξευόμενη Φλέβα» (2010)

 • Κόκκαλης Αθανάσιος: «Κατακόρυφες Τυρβώδεις Φλέβες Αρνητικής Ανωσης σε ήρεμο ομογενή αποδέκτη» (2006)

 • Κασιτεροπούλου Δωροθέα: «Μελέτη Ροής σε Κλειστούς Αγωγούς με Περιοδικά Τοιχώματα» (2006)
 
 
site created by