Ανθρώπινο δυναμικό
  Ερευνητικές δραστηριότητες
 
  Δημοσιεύσεις
  Διδασκόμενα μαθήματα
  Σύνδεσμοι
  Επικοινωνία
 

Δημοσιεύσεις / Κατάλογος Διδακτορικών Διατριβών

   
 • Γκονέλας Κώστας: «Μείωση πραγματικών απωλειών νερού δικτύων ύδρευσης μέσω διαχείρισης πίεσης και προσδιορισμός του σημείου ισορροπίας αποδοτικής και ανταποδοτικής χρήσης νερού» (2015)

 • Χαρακόπουλος Αβραάμ: «Ανάλυση και ταυτοποίηση χωροχρονικών φαινομένων με χρήση προχωρημένων μεθόδων ανάλυσης χρονοσειρών» (2015)

 • Τσιτσιφλή Σταυρούλα: «Διαχείριση του Επιπέδου Λειτουργίας και της Αξιοπιστίας Δικτύων Ύδρευσης» (2010)

 • Σοφός Φίλιππος: «Ροές Υγρών στη Νανο-Κλίμακα: Αριθμητική Προσομοίωση με Μεθόδους Μοριακής Δυναμικής» (2009)

 • Κασιτεροπούλου Δωροθέα: «Μικροσκοπικές, Μεσοσκοπικές, Μακροσκοπικές Προσομοιώσεις Ροών σε Αγωγούς με Περιοδικά Τοιχώματα» (2009)

 • Μίχας Σπυρίδωνας: «Πειραματική Διερεύνηση Οριζόντιων Κυκλικών και μη Αξονοσυμμετρικών Ανωστικών Φλεβών, σε Ομογενή Ακίνητο Αποδέκτη» (2009)

 • Φαφούτης Χρυσόστομος: «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση της Διαχείρισης της Ζήτησης του Νερού στον Οικιακό Τομέα. Κοστολόγηση Σύμφωνα με την Πλήρη Αξία του» (2008)

Υπό εκπόνηση
 • Παπαδοπούλου Α.: «Πολιτικές Αειφορικής Διαχείρισης»

 • Πατέλης Μενέλαος: «Βελτιστοποίηση λειτουργίας δικτύων ύδρευσης υπό το πρίσμα μείωσης της τρωτότητας τους, αύξησης της αξιοπιστίας τους με παράλληλη μείωση του συνολικού κόστους λειτουργίας τους, βάσει LCE (Life Cycle Analysis)»

 • Κοφινάς Δ.: «Μαθηματική Μοντελλοποίηση Φυσικο-Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών σε Οικοσυστήματα»

 • Μέλλιος Ν.: «Μαθηματική Μοντελοποίηση Κυανοβακτηρίων και Τοξινών: Εφαρμογή στη Λίμνη Κάρλα»

 
 
site created by
i