Ανθρώπινο δυναμικό
  Ερευνητικές δραστηριότητες
 
  Δημοσιεύσεις
  Διδασκόμενα μαθήματα
  Σύνδεσμοι
  Επικοινωνία
 

Δημοσιεύσεις / Δημοσιεύσεις στη «Φυσική των Ρευστών και Περιβαλλοντική Μηχανική»

   
 1. T. E. Karakasidis and A. B. Liakopoulos: "Two-regime dynamical behavior in Lennard-Jones systems: Spectral and Rescaled Range Analysis", Physica A: Statistical Mechanics and its Applications. Vol. 333, pp.225-240, 2004.

 2. T. E. Karakasidis, N. Cholevas, A. B. Liakopoulos: "Parallel Short Range Molecular Dynamics Simulations on Computer Clusters: Performance Evaluation and Modeling," Mathematical and Computer Modelling, Vol. 42, pp. 783-798, 2005

 3. T.E. Karakasidis, A. Fragkou, A. Liakopoulos: "System dynamics revealed by recurrence quantification analysis: Application to molecular dynamics simulations", Physical Review E 76 (2): Art. No. 021120 Part 1 Aug. 2007.

 4. Filippos Sofos, Theodoros Karakasidis, Antonios Liakopoulos: 'Transport properties of liquid argon in krypton nanochannels: Anisotropy and non-homogeneity introduced by the solid walls', International Journal of Heat and Mass Transfer, 52, pp. 735-743, 2009.

 5. T. Karakasidis, F. Sofos, A. Liakopoulos: ''Non- equilibrium molecular dynamics investigation of parameters affecting planer nanochannel flows'', Contemporary Engineering Sciences, Vol. 2, no. 6. pp. 283-298, 2009.

 6. T. Karakasidis, A. Liakopoulos, A. Fragou, P. Papanicolaou: ''Recurrence quantification analysis of temperature fluctuations in a horizontal round heated turbulent jet,'' International Journal of Bifurcation and Chaos, Vol. 19, No. 8, pp. 2487-2498, 2009.

 7. F. Sofos, T. E. Karakasidis, A. Liakopoulos, "Effects of wall roughness on flow in nanochannels", Physical Review E, 79, 026305, 2009.

 8. F. Sofos, T. E. Karakasidis, A. Liakopoulos, ''Effect of wall roughness on shear viscosity and diffusion in nanochannels'', International Journal of Heat & Mass Transfer, 53, pp. 3839-3846, 2010.

 9. D. Kasiteropoulou, T. E. Karakasidis, and A. Liakopoulos, ''Dissipative Particle Dynamics: Investigation of Parameters Affecting Planar Nanochannel Flows'', Materials Science and Engineering B, Vol.. 176, no. 19, pp. 1574-1579, 2011.

 10. F. Sofos, T. E. Karakasidis, A. Liakopoulos, ''Surface wettability effects on flow in rough wall nanochannels'', Microfluidics and Nanofluidics, Vol.12, pp. 25-31, 2012.

 11. D. Kasiteropoulou, T.E. Karakasidis, and A. Liakopoulos, ''Dissipative Particle Dynamics study of flow in periodically grooved nanochannels'', International Journal for Numerical Methods in Fluids, Vol. 68, Issue 9, pp. 1156-1172, 2012.

 12. A.E. Giannakopoulos, F. Sofos, T.Ε. Karakasidis, A. Liakopoulos, ''Unified description of size effects of transport properties of liquids flowing in nanochannels'', International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 55, pp. 5087-5092, 2012.

 13. F. Sofos, T. Karakasidis, A. Liakopoulos, ''Fluid flow at the nanoscale: How fluid properties deviate from the bulk'', Nanoscience & Nanotechnology Letters, Vol. 5, pp. 457-460, 2013.

 14. F. Sofos, T. Karakasidis, A. Liakopoulos, ''Parameters affecting slip length at the nanoscale'', Journal of Computational & Theoretical Nanoscience, Vol. 10, pp.1-3, 2013.

 15. F. Sofos, T.Ε. Karakasidis, and A. Liakopoulos, "How wall properties control diffusion in grooved nanochannels: a molecular dynamics study", Heat and Mass Transfer, Vol. 49, 8, pp.1081-1088, 2013.

 16. D. Kasiteropoulou, T.E. Karakasidis, A. Liakopoulos, "Mesoscopic simulation of fluid flow in periodically grooved microchannels", Computers and Fluids, Vol. 74, pp. 91-101, 2013.

 17. A.E. Giannakopoulos, F. Sofos, T.Ε. Karakasidis, A. Liakopoulos, "A quasi-continuum multi-scale theory for self-diffusion and fluid ordering in nanochannel flows", accepted for publication, Microfluidics Nanofluidcs.

 18. A. Charakopoulos, T.E. Karakasidis, P. Papanicolaou, A Liakopoulos, "The application of complex network time series analysis in turbulent heated jets", accepted for publication, Chaos.

 19. A. Charakopoulos, T.E. Karakasidis, P. Papanicolaou, A Liakopoulos, "Non-linear time series analysis and clustering for jet axis identification in vertical turbulent heated jets", Physical Review E89, 032913, 2014.

 20. A. Fragkou, T.E. Karakasidis, I. Sarris, A. Liakopoulos, "Spatiotemporal Time Series Analysis Methods for the Study of Turbulent Magnetohydrodynamic Channel Flows", Journal: Environmental Processes, (2015). DOI: 10.1007/s40710-0-015-0095-1

 21. F. Sofos, T. E. Karakasidis, A.E. Giannakopoulos, A. Liakopoulos, "Molecular dynamics simulation on flows in nano-ribbed and nano-grooved channels", Heat Mass Transfer, (2015). DOI: 10.1007/S00231-015-1601-8.

 22. A. Liakopoulos, F. Sofos, T. E. Karakasidis "Friction factor in nanochannel flows", Microfluidics Nanofluidics, δεκτό προς δημοσίευση (2015).

 23. D. Kasiteropoulou, T. E. Karakasidis, A. Liakopoulos, "Study of fluid flow in grooved micro and nano-channels via dissipative particle dynamic: a tool for desalination membrane design", submitted for publication.

 24. A. Liakopoulos: "Low-Dimensional Models of Environmental Flows", Proceedings of an Intl. Conference, Protection and Restoration of the Environment IV, Xalkidiki, Greece, eds. K. L. Katsifarakis, G. P. Korfiatis, et al., 1998, pp. 241-248.

 25. T. E. Karakasidis and A. B. Liakopoulos: "Dynamics of a Lennard-Jones Liquid-Solid revealed by time series analysis" 15th Summer School Conference on "Nonlinear Dynamics: Chaos and Complexity" 19-30 August 2002, Patras Greece.

 26. T. E. Karakasidis and A. B. Liakopoulos: "Characteristic scale extraction in continuum and atomistic fluid simulations", Proceedings of International Conference on the Influence of Traditional Mathematics and Mechanics on Modern Science and Technology, Messini, G. Shih and C. Spyropoulos, Eds. Greece, 24-28/5/2004, pp. 147-153.

 27. T. E. Karakasidis and A. B. Liakopoulos: "Short-time Dynamical Behavior of Fluids at the atomic Scale", XXI International Congress of Theoretical and Applied Mechanics (organized by IUTAM), Warsaw, Poland, 15-21/8/2004.

 28. Laspidou C.S., A. Liakopoulos and V. Vaina: "Mathematical Modeling and Simulation of Primary Productivity in the Constructed Wetland of Carla, Greece," Protection and Restoration of the Environment VIII, Chania, Greece, 3-7 July 2006.

 29. F. Sofos, T. Karakasidis and A. Liakopoulos: ''Variation of transport properties across nanochannels: a study by non-equilibrium Molecular Dynamics", IUTAM Symposium on Advances in Micro and Nanofluidics, Dresden, Germany, 6-8 September 2007.

 30. T. Karakasidis, A. Fragou and A. Liakopoulos: ''Nonlinear Analysis of Nestos River Water Level Time Series'', Protection and Restoration of the Environment IX (PRE9), Kefalonia, Greece, 29 June- 3 July 2008.

 31. Laspidou C.S., V. Vaina and A. Liakopoulos: ''A detailed ecosystem model of phosphorus dynamics in the constructed wetland Carla in Central Greece'', Protection and Restoration of the Environment IX (PRE9), Kefalonia, Greece, 29 June- 3 July 2008.

 32. Loukas, A., K. Kokkinos, L. Vasiliades, and A. Liakopoulos: ''The migration of the UTHBAL hydrologic model into OpenMI'', Proceedings of iEMSs 2008: International Congress on Environmental Modelling and Software, Integrating Sciences and Information Technology for Environmental Assessment and Decision Making, 4th Biennial Meeting of iEMSs, Barcelona, pp. 1102-1109, July 6-10 2008.

 33. Kokkinos, K., P. Sidiropoulos, L. Vasiliades, A. Loukas, N. Mylopoulos, and A. Liakopoulos: ''Integrated Modelling of Surface Water and Groundwater through OpenMI: The Case of Lake Karla Watershed'', HydroEco 2009 2nd International Multidisciplinary Conference on Hydrology and Ecology, 20-23 April 2009, Vienna, Austria.

 34. Η. Neveskiotis, K. Tserdani, I.E. Sarris, T.E. Karakasidis, A. Liakopoulos: ''3-D Simulations of Flows in the Reconstituted Lake Karla, Thessaly, Greece'', 6th International Symposium on Environmental Hydraulics, June 23-25, Athens, 2010.

 35. D. Kasiteropoulou, T.E. Karakasidis, A. Liakopoulos: ''Dissipative Particle Dynamics Simulation of Flow in Periodically Grooved Three-Dimensional Nano- channels'', 4th IC-SCCE, July 7-10, Athens, 2010.

 36. D. Kasiteropoulou, T. Karakasidis, and A. Liakopoulos, ''Microfluidics Simulations in Periodically Grooved Channels using Dissipative Particle Dynamics'', 2nd European Conference on Microfluidics, Toulouse, December 2010.

 37. F. Sofos, T. Karakasidis, and A. Liakopoulos, ''Fluid properties in rough-wall nanochannels, 2nd European Conference on Microfluidics'', 2nd European Conference on Microfluidics, Toulouse, December 2010.

 38. F. Sofos, T. Karakasidis, A. Liakopoulos, ''Fluid flow at the nanoscale: how fluid properties deviate from the bulk'', 8th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN11), Thessaloniki, Greece, July 12-15, 2011.

 39. D. Kasiteropoulou, T. Karakasidis, and A. Liakopoulos, ''Dissipative Particle Dynamics Simulation of Flow in Periodically Grooved Three-Dimensional Nano- and Micro-channels'', 3rd Micro and Nano Flows International Conference (MNF 2011), Thessaloniki, Greece, August 22-24, 2011.

 40. F. Sofos, T. Karakasidis, A.E. Giannakopoulos, A. Liakopoulos, ''Transport properties of fluids in confined nanochannels: bridging nano to macro'', 3rd Micro and Nano Flows Conference (MNF2011), Thessaloniki, Greece, August 22-24, 2011.

 41. C. Laspidou, A. Liakopoulos and G. Spiliotopoulos, ''A 2D cellular automaton biofilm detachment algorithm'', 10th International Conference on Cellular Automata for Research and Industry (ACRI 2012), Santorini, Greece, September 24-27, 2012.

 42. A. Kalogianni, I.E. Sarris, A. Liakopoulos, ''An OpenFoam based distributed model of water motion and water quality for the reconstituted lake Karla, Thessaly, Greece'', 4th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), Mykonos, Greece, June 24-28, 2013.

 43. Α. Λιακόπουλος, Θ. Καρακασίδης, «Προσομοίωση Ροών/Ρευστών με μη Συνήθεις Μεθόδους: Συνεχής Περιγραφή με μαθηματικά ομοιώμτα Χαμηλής Τάξης και Ατομική Περιγραφή με Μοριακή Δυναμική», 2η Ημερίδα, Ερευνητικές Δραστηριότητες στα Φαινόμενα Ροής Ρευστών στην Ελλάδα, Βόλος 22/5/2000.

 44. T. Karakasidis, N. Cholevas, A. Liakopoulos "Performance analysis of parallel molecular dynamics simulation of Lennard-Jones liquids on a small Beowulf cluster" Conference on Computational Physics CCP2001, 5-8/9/2001 Aachen, Germany.

 45. T. Karakasidis, N. Cholevas, A. Liakopoulos "Parallel molecular dynamics simulation of Lennard-Jones liquids on a small Beowulf cluster", International Conference on Computational Methods in Sciences and Enginnering 2003, 12-16/9/2003, Kastoria, Greece.

 46. Liakopoulos, T. Karakasidis: "Two-regime power-law behaviour in a Lennard-Jones fluid", 57th Annual Meeting of the APS Division of Fluid Dynamics, November 21-23, 2004, Seattle, USA.

 47. Delouis, G. Vlachos, P. Papanicolaou, A. Liakopoulos: "Assessment of flow regimes in a hydraulic jump by two-strip electrodes", Electrochemical Flow Measurements and Microfluidics, 1-3/7/2004, Poitiers, France.

 48. T.E. Karakasidis, G. Palamitzoglou, P. Papanicolaou, A. Liakopoulos: "Title Temperature fluctuations in a horizontal round heated jet : a look through time series analysis", International Workshop Towards the Future of Complex Dynamic, 30/5-01/06/2005, Dresden, Germany.

 49. T.E. Karakasidis, A. Fragkou, A. Liakopoulos, "Binary Lennard-Jones Fluids: A look through time series analysis", Meeting of the American Physical Society, Βaltimore, 13-17 March 2006.

 50. T.E. Karakasidis, A. Fragkou and A. Liakopoulos, "Nonlinear methods for environmental time-series analysis and forecasting", First International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE), Skiathos, Greece, June 24 -28, 2007.

 51. D. Kasiteropoulou, A. Liakopoulos, T. Karakasidis, "Friction laws for planar channels with idealized periodic roughness elements.", 60th Annual Meeting of the Divison of Fluid Dynamics, APS, Salt Lake City, Utah, USA, November 18-20, 2007.

 52. F. Sofos, T. Karakasidis, and A. Liakopoulos, "Non-Equilibrium Molecular Dynamics Simulations of Channel Flows", Bulletin of the APS 52 (17), 2007.

 53. T.E. Karakasidis, A. Fragkou and A. Liakopoulos, "Detecting system state transitions in environmental time-series using nonlinear time series analysis'', International Symposium on Nonlinear Theory and its Applications, Krakow, Poland, September 5-8, 2010.

 54. F. Sofos, T. Karakasidis, and A. Liakopoulos, "Slip/No slip existence at the nanoscale", XXVI Panhelenic Conference on Solid State Physics and Materials Science, Ioannina, 2010.

 55. D. Kasiteropoulou, T. Karakasidis, and A. Liakopoulos, "Investigation of Parameters Affecting Planar Nanochannel Flows by Dissipative Particle Dynamics", 7th International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies, Halkidiki, Greece, July 2010.

 56. F. Sofos, T.E. Karakasidis and A. Liakopoulos, "Fluid flow at the nanoscale: how fluid properties deviate from the bulk", 8th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN11), Thessaloniki, Greece, July 2011.

 57. F. Sofos, T. Karakasidis, and A. Liakopoulos, "Slip/no-slip existence at the nanoscale", XXVI Panhelenic Conference on Solid State Physics & Materials Science, Ioannina, September 2011.

 58. F. Sofos, T. Karakasidis, A. Liakopoulos, "Fluid/wall interactions in a nanofluidic system: the interface region", 9th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN12), Thessaloniki, Greece, July 2012.

 59. D. Kasiteropoulou, T. Karakasidis, and A. Liakopoulos, "Parameters Affecting Planar Grooved Nanochannel Flows via Dissipative Particle Dynamics Simulations", 9th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies, Thessaloniki, Greece, July 2012.

 60. Α.Δ.Φραγκου, Θ.Ε. Καρακασίδης, Ι.Ε. Σαρρής και Α. Λιακόπουλος, «Μελέτη της επίδρασης του μαγνητικού πεδίου σε τυρβώδη ροή μέσω ανάλυσης χρονοσειρών ταχυτήτων, ΡΟΗ 2012, 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Φαινόμενα Ροής Ρευστών, Βόλος, 16-17 Νοεμβρίου 2012.

 61. Th.Grammenos, A.E.Giannakopoulos, Fluid ordering and density variation in nanochannel flows: a quasi-continuum theory, Mathematical Methods in the Applied Sciences 37(2) (2014) 200-206.

 62. Th.Grammenos, A.E.Giannakopoulos, Fourth order diffusion in nano-channel flows: a quasi-continuum approach, International Congress on Mechanics (10th HSTAM), Χανιά, Μάιος 2013.

 63. Mellios N., Kofinas D., Laspidou C. and T. Papadimitriou. 2015. Mathematical Modeling of Trophic State and Nutrient Flows of Lake Karla using the PCLake Model, Environmental Processes, DOI:10.1007/s40710-015-0098-y.

 64. Kopasakis K., Laspidou C., Spiliotopoulos M., Kofinas D. and N. Mellios. 2015. 3D Numerical Modeling of Wind Driven Circulation and Horizontal Dispersion in a Reconstructed Shallow Lake, 9th World Congress of EWRA "Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities", Istanbul, Turkey, June 2015.

 65. Laspidou C. 2014. Grey water footprint of crops and crop-derived products: Analysis of calculation method, Fresenius Environmental Bulletin, 23(11a):2899-2904.

 66. Laspidou, C.S., Kagalou, I., Chamoglou, M. and Papadimitriou, Th. 2013. Predicting Microcystin Concentration in Lake Karla Using Multiple Regression Techniques, European Water, in press.

 67. Laspidou, C.S. and Samantzi, V. 2014. Identifying and quantifying non-point pollution sources in the Penios river basin district, Toxicological & Environmental Chemistry 97(1):90.

 68. Laspidou, C.S. 2014. Erosion probability for biofilm modeling: Analysis of trends, Desalination and Water Treatment, 52(34-36):6342.

 69. Laspidou, C.S., Spyrou, L.A., Aravas, N. and B.E. Rittmann 2013. Material Modeling of Biofilm Mechanical Properties, Mathematical Biosciences, 251:11-14.

 70. Laspidou C., Liakopoulos A. and M. Spiliotopoulos 2012. "A 2D cellular automaton biofilm detachment algorithm" Lecture Notes in Computer Science 7495: 415-424.

 71. Laspidou C. and V. Charisiou-Kalliantopoulos 2012. "Design and techno-economic analysis of a photovoltaic system installed on a house in Xanthi, Greece" Fresenius Environmental Bulletin 21(8c):2494-2498.

 72. Laspidou C., Nydreos-Sakouelos P. and A. Kungolos 2012. "Carbon footprint calculation of desalination units in Greece" Fresenius Environmental Bulletin 21(8b):2344-2349.

 73. Hadjibiros K., Dermatas D. and C. Laspidou 2011. "Municipal solid waste management and landfill site selection in Greece: Irrationality versus efficiency" Global NEST Journal, 13(2):150-161.

 74. Laspidou C.S., I. Kakoulidis and A. Loukas 2011. "Ecosystem simulation modeling of nitrogen dynamics in the constructed wetland Carla in Greece" Desalination and Water Treatment 33:61-67.

 75. Hadjibiros K., Aravantinou M. and Laspidou C. 2011. "Organization and Evaluation of a Sustainable Islands Network" Int J of Sustainable Development & Planning, 6(1):13-20.

 76. Laspidou C.S., Gialis S.E., Loukas A. and A. Kungolos. 2011. "Analysis and evaluation of the operational status of municipal wastewater treatment plants in the Dodecanese prefecture in Greece," Water Policy, 13:287-297.

 77. Laspidou C.S., Hadjibiros K. and S. Gialis. 2010. "Minimizing the environmental impact of sea brine disposal by coupling solar-powered desalination plants with solar saltworks: a case study for Greece," Water 2:75-84 (doi:10.3390/w2010075).

 78. Laspidou C.S., Kungolos, A. and P. Samaras. 2010. Cellular-Automata and Individual-Based Approaches for the Modeling of Biofilm Structures: Pros and Cons. Desalination, 250: 390-394.

 79. Laspidou C.S. and Vaina V. 2009. Ecosystem modeling of sediment dynamics in the constructed wetland Carla in Central Greece. International Journal of Design & Nature and Ecodynamics, 3(4):273-280.

 80. Aravas N. and Laspidou C. 2008. On the calculation of the elastic modulus of a biofilm streamer. Biotechnology and Bioengineering, 101(1): 196-200.

 81. Laspidou C.S., Kungolos A. and P. Samaras. 2007. Advances in mathematical modeling of biofilm structures. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 103, pp. 231-240. DOI:10.2495/WRM070221

 82. Laspidou C.S., Aravas N. 2007. Variation in the mechanical properties of a porous multi-phase biofilm under compression due to void closure. Water Science and Technology, 55(8-9), 447-453.

 83. Laspidou C.S., Rittmann B.E. and S.A. Karamanos. 2005. Finite-element modeling to expand the UMCCA model to describe biofilm mechanical strength. Water Science and Technology, 52(7), 161-166.

 84. Laspidou C.S. and B.E. Rittmann. 2005. Modeling biofilm complexity by including active and inert biomass and EPS. Biofilms, vol. 1 issue 4, pg. 285-291.

 85. Laspidou C.S. and B.E. Rittmann. 2004a. Modeling the development of biofilm density including active bacteria, inert biomass and extracellular polymeric substances. Water Research, vol.38, issue 14-15, pp. 3349-3361.

 86. Laspidou, C.S. and B.E. Rittmann. 2004b. Evaluating trends in biofilm density using the UMCCA model. Water Research, 38(14-15):3362-3372.

 87. Laspidou, C.S. and Rittmann, B.E. 2002a. A unified theory for extracellular polymeric substances, soluble microbial products, and active and inert biomass Water Research, 36:2711-2720.

 88. Laspidou, C.S. and Rittmann, B.E. 2002b. Non-steady state modeling of extracellular polymeric substances, soluble microbial products, and active and inert biomass Water Research, 36, pp. 1983-1992.

 89. Rittmann B. E. and Laspidou C. S. 2001. Biofilm Detachment. In: The Encyclopedia of Environmental Microbiology, G. Bitton, ed., John Wiley & Sons, Inc., New York.

 90. Rittmann, B.E.; Laspidou, C.S.; Flax, J; Stahl, D.A.; Urbain, V.; Harduin, H.; van der Waarde, J.J.; Geurkink, B; Henssen, M.J.C.; Brouwer, H.; Klapwijk, A. and M. Wetterauw. 1999. Molecular and modeling analyses of the structure and function of nitrifying activated sludge, Water Science and Technology, 39(1), pp. 51-59.

 91. Laspidou, C.S.; Lawler, D.F.; Gloyna, E.F. and B.E. Rittmann. 1999. Heater Effects on Cyclone Performance for the Separation of Solids from High Temperature and Pressure Effluents, Separation Science and Technology, 34(15), pp. 3059-3076.

 92. Keramaris E., Pechlivanidis G., Pechlivanidis I., (2015) «The different impact of a half-separated gravel and vegetated bed in open channels», Environmental Processes, Springer, 2(1): 123-132.

 93. Κeramaris Ε., Pechlivanilis G., (2015) «The influence of transition from vegetation to gravel bed and vice versa in open channels using the PIV Method», Water Utility, EWRA Publishing, (10): 37-43.

 94. Κeramaris Ε., (2015) «Effects of Inclined Impermeable Bed on the Turbulent Characteristics of the Flow using Particle Image Velocimetry», Turbulence, Taylor and Francis, 16(6): 540-554.

 95. Pechlivanidis G., Keramaris E., Pechlivanidis I., Samaras G., (2015) «Shear Stress Estimation at the Linear Zone Over Impermeable and Permeable Bed in Open Channels», Desalination and Water Treatment, Taylor and Francis, 54(8):2181-2189.

 96. Pechlivanidis G., Keramaris E., Pechlivanidis I., (2015) «Experimental Study of the Effects of Permeable Bed (Grass Vegetation and Gravel Bed) on the Turbulent Flow Using Particle Image Velocimetry», Turbulence, Taylor and Francis, 16(1): 1-16.

 97. Pechlivanidis G., Keramaris E., Yannopoulos P., Pechlivanidis I., (2015) «Experimental study of the flow field of a turbulent buoyant jet in a confined denser fluid», Proc. of 14th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST 2015, 1-5, Rhodes, Greece, September 2015.

 98. Κeramaris Ε., Pechlivanilis G., (2013) «PIV Measurements Over a Permeable and an Impermeable Bed», Porous Media, Begell House, 16(1): 21-28.

 99. Keramaris E., Pechlivanidis G., Liakopoulos A., (2014) «Ερευνητικές Δραστηριότητες των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Φαινόμενα Ροής Ρευστών», 596-606), Αθήνα, Νοέμβριος 2014.

 100. Pechlivanidis G., Keramaris E., Samaras G., (2013) «Estimating of the Shear Stress in Turbulent Boundary Layers in an Open Channel», (full paper available in CD-ROM, paper EMC_p152), 1st EWaS-MED international Conference, Thessaloniki, Greece, April 2013.

 101. Keramaris E., Pechlivanidis G., Pechlivanidis I., Samaras G., (2013) «The Impact of Lateral Walls on the Velocity Profile in an Open Channel using the PIV Method», (full paper available in CD-ROM), 13th International Conference on Environmental Sience and Technology (CEST 2013), Athens, Greece, September 2013.

 102. Keramaris E., (2012) «The Impact of Vegetation on the Characteristics of the Flow in an Inclined Open Channel using the PIV Method», Water Resources and Ocean Science, Science Publishing Group, 1(1): 1-8.

 103. Pechlivanidis G., Keramaris E., Pechlivanidis I., Samaras G., (2012) «Measurements of Turbulent Characteristics in an Open Channel Using PIV (Particle Image Velocimetry)», Global NEST, 14(3): 378-385.

 
 
site created by